Cestovní agentura

CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 2021


Vznik smluvního vztahu
Cestovní agentura KOLFIS REAL, s.r.o., KOLFIS TOUR, s.r.o., Ing. Zdeněk Kolovrat - KOLFIS, Martina Gracin - KOLFIS (= dále jen CA) organizuje ubytování ve vlastních karavanech a stanech v Chorvatsku - Primošten - autokemp Adriatic (dále jen pobyt). Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané přihlášky k pobytu (dále jen přihláška) nebo úhrady zálohy či celé částky zákazníkem na účet CA a jejího potvrzení ze strany CA. Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto všeobecné podmínky prodeje.

REZERVACE, ZÁLOHA
• Zákazník si může termín pobytu rezervovat u CA nebo u obchodního zástupce (provizní prodejce) na základě osobní, telefonické, e-mailové či internetové objednávky.
• Rezervace platí 4 pracovní dny (není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak).
• V době trvání rezervace musí být uhrazena záloha ve výši min. 50% ze základní ceny pobytu (není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak) a současně zaslána nebo osobně předána vyplněná a podepsaná přihláška, v opačném případě se rezervace ruší a termín může CA nabídnout jinému zájemci.
• Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na přihlášce, je povinen uvést do přihlášky i dítě mladší 4let; za nezletilé osoby podepíše přihlášku jejich zákonný zástupce.
• Podpisem přihlášky vyslovuje zákazník jménem svým i jménem ostatních osob uvedených na přihlášce souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. CA zpracovávala a shromažďovala dobrovolně poskytnuté osobní údaje zákazníka včetně data narození; tento souhlas je zákazníkem udělen až do doby jeho písemného odvolání; zákazník má právo na ochranu osobních dat, která uvádí v přihlášce a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

DOPLATEK, SLEVY
• Zákazník je povinen uhradit doplatek v plné výši nejpozději 30 dnů před nástupem na ubytování, v opačném případě bude záloha stornována ve prospěch CA a termín může CA nabídnout jinému zájemci.
• Slevy se počítají ze základní ceny a odpočítávají se až z doplatku. Výsledná cena se zaokrouhluje na celé desetikoruny.

ÚHRADA ZÁLOHY, DOPLATKU:
• bankovním převodem na účet CA (jako variabilní symbol uveďte Vaše datum narození)
• fakturou od zaměstnavatele (nutno zaslat objednávku od zaměstnavatele, musí být uvedena: adresa, IČ, DIČ, osoby a částka, na kterou se má faktura vystavit).
Příspěvek od zaměstnavatele lze využít pouze na úhradu doplatku, nikoliv zálohy. V případě zrušení pobytu se příspěvek vrací zpět zaměstnavateli.

VOUCHER = UBYTOVACÍ POUKAZ
• Po úhradě doplatku obdrží zákazník uvedený na přihlášce pod číslem 1. voucher s dalšími informacemi nejpozději 7 dnů před nástupem na ubytování.
• Voucher je doklad o zaplaceném pobytu, na základě kterého bude zákazník v místě pobytu ubytován. Zákazníkovi není dovoleno jakýmkoliv způsobem do voucheru zasahovat, v opačném případě je voucher znehodnocen a je neplatný.
• Zákazník je povinen se na základě voucheru přihlásit v den nástupu na recepci kempu a při odjezdu uhradit na recepci poplatky za pobytovou taxu + přihlášení dle ceníku kempu.
• Osoby, které nejsou uvedené na voucheru, nemají právo být ubytovány, pohybovat se na pozemku vyhrazeného pro CA či využívat vybavení karavanu/stanu.
• Zákazníkovi je zakázáno přijímat celodenní návštěvy na pozemku vyhrazeného pro CA.

UBYTOVÁNÍ, KAUCE, VZNIKLÉ ŠKODY
• Nástup na ubytování je od 13. hod. a ukončení pobytu do 09. hod., nebude-li oznámeno jinak.
• Zákazník po příjezdu do místa pobytu uhradí správci CA vratnou kauci ve výši 2.000,-Kč (80 €)/karavan nebo 1.000,-Kč (40 €)/stan.
• Při ubytování je zákazník seznámen správcem CA s obsluhou karavanu/stanu a jeho vybavením. Zákazník je povinen veškeré závady na ubytovacím zařízení nebo vybavení, popř. nedostatky poskytnutých služeb nahlásit okamžitě správci CA, který je povinen vynaložit veškeré úsilí k jejich okamžitému odstranění, popř. zajistit odpovídající náhradní řešení. Pokud závady či nedostatky nelze odstranit, sepíše správce CA se zákazníkem protokol, který předloží zákazník v případě reklamace.
• Zákazník plně odpovídá za škody způsobené na ubytovacím zařízení v době pobytu. Pokud vzniklé škody budou přesahovat výši kauce, je zákazník povinen uhradit vyčíslenou škodu v plné výši do 14 dnů od ukončení pobytu. Z kauce je hrazen také zákazníkem neprovedený závěrečný úklid karavanu/stanu.
• V případě, že byl karavan/stan po ukončení pobytu předán v pořádku, vrací se kauce zpět v plné výši.
• Zákazník, který odjede bez předání karavanu/stanu nemá později nárok na vrácení kauce v plné výši.

OSTATNÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
• Zákazník je povinen si zajistit platný cestovní doklad, doklady potřebné k vozidlu a cestovní pojištění; v případě ztráty či odcizení některého z dokladů, je zákazník povinen si opatřit (náhradní) doklad sám a na vlastní náklady.
• Zákazník je povinen dodržet pasové, celní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.
• Zákazník je povinen řádně zabezpečit své osobní věci proti odcizení, případně se na vlastní náklady pojistit. CA nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení či poškození věcí.
• Zákazník je povinen udržovat pořádek a čistotu v karavanu/stanu a jeho blízkosti, řídit se pokyny správce a zaměstnanců kempu a dodržovat vnitřní řád kempu (zákaz otevřeného ohně, zákaz ořezávání či olamování větví stromů, dodržování nočního klidu atd.)
• Zákazník je povinen na požádání správce CA či zaměstnanců kempu kdykoliv zpřístupnit karavan/stan za účelem jeho kontroly.
• V karavanu/stanu je přísný zákaz kouření.

ZMĚNY ZE STRANY CA
• CA garantuje svým zákazníkům cenu zakoupeného pobytu v karavanu/stanu.
• Je-li CA nucena z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podmínky (změna termínu, změna délky pobytu, jiný typ karavanu/stanu, atd.), může zákazníkovi navrhnout změnu. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, má právo pobyt zrušit a požadovat vrácení zaplacené zálohy. V případě, že zákazník nepožádá písemně nebo e-mailem o zrušení pobytu do 5 dnů od doručení návrhu změny, má se za to, že se změnou souhlasí.
• CA má právo zrušit pobyt, přesunout termín pobytu, změnit délku pobytu či změnit typ karavanu/stanu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit (extrémní klimatické jevy, karanténa, nejistá politická situace, změny u zahraničních partnerů apod.), a to kdykoliv před nástupem na ubytování či během pobytu, přičemž zákazník má právo pobyt stornovat a požadovat vrácení celé zaplacené částky.

STORNO = ZRUŠENÍ POBYTU
• Zákazník má právo kdykoliv před nástupem na ubytování pobyt zrušit. Přihláška je zrušena a stornována ke dni, kdy CA obdrží písemné oznámení zákazníka o zrušení pobytu.
Není-li důvodem zrušení pobytu zákazníka porušení povinnosti CA je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši:
• 20% ze základní ceny pobytu, nejméně však 500,-Kč při zrušení přihlášky ode dne jejího podepsání do 90 dnů před nástupem na ubytování
• 40% ze základní ceny pobytu při zrušení přihlášky mezi 89. a 45. dnem včetně
• 60% ze základní ceny pobytu při zrušení přihlášky mezi 44. a 30. dnem včetně
• 80% ze základní ceny pobytu při zrušení přihlášky mezi 29. a 14. dnem včetně
• 100% ze základní ceny pobytu při zrušení přihlášky v čase kratším než 13 dní před nástupem na ubytování
• Pokud stornopoplatky jsou vyšší než výše uhrazené zálohy, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 dnů ode dne zrušení pobytu.
Manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/termín/karavan/stan bude účtován za každou změnu provedenou na přihlášce či voucheru (změna jména, termínu, atd.)

REKLAMACE
• Zákazník má právo na základě sepsaného protokolu reklamovat závady a nedostatky poskytnutých služeb (viz. odst. Ubytování, kauce, vzniklé škody). Toto právo musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne ukončení pobytu.
• Zákazník, který bez zavinění CA nevyčerpal všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu.
• Zákazník, který se během pobytu nebude řídit pokyny správce CA nebo zaměstnanců kempu, nedodrží vnitřní řád kempu či poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek CA, může být z pobytu správcem CA vyloučen, přičemž ztrácí nárok na vrácení kauce a na náhradu za nevyužité služby.

POJIŠTĚNÍ
• V ceně letních pobytů není zahrnuto cestovní pojištění ani pojištění proti stornu pobytu. Zákazník je povinen si před nástupem na ubytování sjednat cestovní pojištění sám a na vlastní náklady. Doporučujeme si sjednat také pojištění proti stornu pobytu, pojištění lze sjednat u pojišťoven do 24 hod. od podepsání přihlášky k pobytu.
• Každý zákazník hradí pobyt a cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí, případně úhrady stornopoplatků za zrušení pobytu ze zdravotních důvodů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Podepsáním přihlášky vyjadřuje zákazník jménem svým i ostatních osob uvedených v přihlášce souhlas s tím, aby údaje uvedené v přihlášce byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením EU 2016/679 dále zpracovány pro potřeby CA (elektronická databáze) a byly poskytnuty dalším stranám (kemp, delegát). Tento souhlas je možné kdykoliv písemnou formou odvolat.

Všeobecné podmínky jsou platné od 01.12.2020

2006 - 2021 Kolfis.cz - created by Exot.cz